ករណីលួចឆ្កែនៅវៀតណាម មានទោសញ្ជឹង ? (វីដេអូ)

  • 2018-01-11 07:34:57
  • Views 648

Shares

ករណីលួចឆ្កែនៅវៀតណាមនៅក្នុងភូមិហុងយ៉ិន ពេលគេចាប់បានវាយយ៉ាងដំណំនិងចាប់ដាក់ក្នុងទ្រង់សត្វឆ្កែ ឲ្យសមនិងតម្លៃ សត្វឆ្កែដែលត្រូវនិងបុរសនេះលួច។ប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សនៅក្នុងស្ថានភាពនេះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណា?

merge_from_ofoct_(1)
26231514_1756320697719718_1489174750009143416_n
26239072_1756320744386380_7022096412946163941_n
26219709_1756320784386376_5877622919852433529_n

ប្រភព៖ Nóng 24h

Loading...
Loading...
Recently Posts